ABC bezrobotnego

 

System kolejkowy
 
System kolejkowy
 
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie informuje, że dnia 29 października 2012 roku uruchomiony został system kolejkowy do obsługi osób bezrobotnych.  Celem niniejszego systemu jest usprawnienie obsługi klientów urzędu.
 
Przy rejestracji wprowadzone jest ograniczenie do 40 numerków dziennie. Numerki można pobrać w godzinach 730 – 1400
 
 
I. W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa; w celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy zgłasza się do wybranego albo wybranych powiatowych urzędów pracy.

II. Rejestracji bezrobotnego oraz poszukującego pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy - po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: "Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego/poszukującego pracy".

III. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji następujące dokumenty:

a) dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;

b) świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

c) świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;

d) dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac (jeżeli taki dokument posiada).

 

IV. W przypadku osób wykonujących pracę na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjnej przedkłada umowę zlecenie wraz z rachunkiem lub zaświadczenie o okresie wykonywania tej pracy; jeżeli z umowy zlecenia, umowy agencyjnej osiągane było miesięcznie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego były odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy należy dostarczyć:

a) zaświadczenie o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;

b) zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto z rozbiciem na miesiące;

c) w przypadku wykonywania pracy nakładczej - zaświadczenie o okresie jej wykonywania oraz o osiąganym miesięcznym dochodzie.

 

 V. Osoba, która pracowała w niepełnym wymiarze czasu pracy, oprócz świadectwa pracy, przedkłada zaświadczenie o zarobkach brutto za każdy miesiąc; w przypadku zatrudnienia w co najmniej 1/2 etatu w okresie do 31.12.1996 r. - zaświadczenie nie jest wymagane.

 VI. Osoba, która wykonywała pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych będąc członkiem tej spółdzielni, przedkłada:

a) świadectwo pracy członka spółdzielni;

b) zaświadczenie z informacją o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy/ lub zaświadczenie o osiąganych miesięcznych wynagrodzeniach.

 

VII. Osoba, która opłacała składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie nie będącym członkiem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej, niebędącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przedkłada:

a) dokument potwierdzający okres i wymiar świadczenia pracy;

b) potwierdzenie opłacania składek na Fundusz Pracy za każdy miesiąc zatrudnienia (9,75% przeciętnego wynagrodzenia).

 

VIII. W przypadku zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej lub zakończenia jej prowadzenia - przedkłada zaświadczenie ZUS z informacją o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz, czy zostały one opłacone.

IX. W przypadku osób rejestrujących się po okresie pobierania renty, renty socjalnej lub innych świadczeń wypłacanych przez ZUS i inne organy rentowe, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające datę nabycia i wstrzymania pobieranych świadczeń (decyzję o odmowie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, itp.) oraz dokumenty potwierdzające, od kiedy do kiedy osoba rejestrująca się pobierała to świadczenie (zaświadczenie ZUS), kserokopie świadectw pracy złożonych w ZUS potwierdzone przez ten organ za zgodność z oryginałem.

X. Osoby, które po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu działalności gospodarczej pobierały zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, świadczenie rehabilitacyjne z ZUS obowiązane są przedstawić stosowne zaświadczenie od kiedy do kiedy to świadczenie było pobierane oraz wysokość podstawy jego naliczenia w rozbiciu na poszczególne miesiące.

XI. Osoba, która pobierała na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały lub na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przedkłada zaświadczenie od kiedy do kiedy to świadczenie lub dodatek były pobierane.

XII. Osoba, która po ustaniu zatrudnienia pobierała świadczenie szkoleniowe, przedkłada zaświadczenie od kiedy do kiedy to świadczenie było pobierane.

XIII. Osoba niepełnosprawna, oprócz w/w, przedkłada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

XIV. Osoba rejestrująca się przedkłada książeczkę wojskową, o ile osoba odbywała służbę.

XV. Osoba, która jest współmałżonkiem właściciela gospodarstwa rolnego lub domownikiem w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej l ha przeliczeniowy, przedkłada decyzję KRUS o podleganiu, bądź niepodleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy w takim gospodarstwie.

XVI. Osoba, która jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem nieruchomości rolnej winna znać i podać rejestrującemu areał przeliczeniowy tej nieruchomości (w przypadku współwłasności areał przeliczeniowy nieruchomości oraz wielkość udziału).

XVII. Osoby zwolnione z zakładów karnych lub aresztów śledczych, przedkładają świadectwo zwolnienia z zakładu karnego lub aresztu śledczego, zaświadczenie o wykonywaniu pracy w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności wraz z informacją o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym postanowienie sądu o odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

XVIII. Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nieprzedłużenia kompletu dokumentów oraz odmowy przekazania wymaganych danych, lub odmowy poświadczenia prawdziwości przekazanych danych (§ 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U.2012.1299).

XIX. Osoba bezrobotna zarejestrowana jest zobowiązana do informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.

 

Oświadczenie dla powracających po pracy z zagranicy z UE/EOG i Szwajcarii

OŚWIADCZENIE

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Zarzycka
Udostępnił:
Jacek Wiśniewski
(2007-03-12 11:55:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacek Wiśniewski
(2016-03-29 09:56:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki