Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli praca wykonywana jest na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

 • podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;
 • niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Niedopełnienie obowiązku informowania o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca podlega karze grzywny.

Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia, dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł (rozporządzenie w sprawie wysokości opłat).

Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Powiatowy Urząd Pracy
ul. 1 Maja 65
98-330 Pajęczno

Nr rachunku bankowego: 06 8265 0001 2001 0000 7009 0017 / Bank Spółdzielczy w Pajęcznie

Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane:

 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty:
  pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy;
 • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (WAŻNE):
  oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • dane cudzoziemca:
  podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie.

 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (pobierz)

UWAGA: złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. 

Do każdego oświadczenia należy dołączyć załączniki:

Powiatowy Urząd Pracy wpisuje oświadczenie do ewidencji oświadczeń w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego i bezbłędnie wypełnionego oświadczenia, zaś w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – w ciągu 30 dni.

UWAGA:

Powiatowy Urząd Pracy, wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy jednak niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń, w związku z czym pracodawca powinien powierzyć pracę cudzoziemcowi dopiero po odebraniu zarejestrowanego oświadczenia.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy o (Dz. U. 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. 2017 r. poz. 1257)

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. 2017 r. poz. 2346)

4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. 2017r. poz. 2345)

5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz. 2349)

6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2017r. poz. 2348)

7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017r. poz. 2350)

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2017r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1747)

9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wytworzył:
Michał Szewczyk
Udostępnił:
Jacek Wiśniewski
(2010-03-03 14:59:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacek Wiśniewski
(2018-03-27 09:19:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki