Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie informuje:

Administratorem danych, w tym danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie, ul. 1 Maja 65, 98-330 Pajęczno, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie.
 1. Dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e RODO dla celów realizacji zadania publicznego ujętego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz.1065, z późn. zm.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 • Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe związane z realizacją zadania publicznego będą przechowywane przez okres trwania rejestracji w Urzędzie jako osoby bezrobotnej/poszukującej pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rejestracją osoby bezrobotnej/poszukującej pracy, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym zgodnie z obowiązującym Rzeczowym Wykazem Akt.
 • Osobie bezrobotnej / poszukującej pracy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania jak również w zakresie wynikającym z przepisów do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Osobie bezrobotnej / poszukującej pracy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych.
    3. Dla pracodawców i innych partnerów rynku pracy:
 • Dane, w tym dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e RODO dla celów realizacji zadania publicznego ujętego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 • Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 • Dane, w tym dane osobowe związane z realizacją form wsparcia dla pracodawców przechowywane są przez okres niezbędny do zakończenia danej formy wsparcia oraz przez okres przechowywania dokumentacji określony w odrębnych przepisach.
 • Pracodawcom / innym partnerom rynku pracy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania jak również, w zakresie wynikającym z przepisów do  ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Pracodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych.
    4. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@pup.pajeczno.pl.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacek Wiśniewski
(2018-06-08 14:28:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacek Wiśniewski
(2018-06-08 14:33:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki